ژنراتورها چگونه کار میکنند

ژنراتورها چگونه کار می کنند؟

ژنراتور چیست؟   ژنراتورها لوازم ضروری هستند که در حین قطع برق توان الکتریکی را برای ما مهیا کرده و مانع قطع فعالیت های روزانه و یا اختلال در  عملیات تجاری می شوند. ژنراتورها در تنظیمات الکتریکی و فیزیکی مختلف برای استفاده در برنامه های مختلف در دسترس هستند. در بخش های زیر، ما خواهیم…